عناصر طراحی داخلی یک فضای اداری

مقاله عناصر طراحی داخلی یک فضای اداری

پلان کاربردی و استاندارد
رنگ
صوت
تهویه
استفاده از کامپیوتر

منبع:
مرجع تخصصی معماری و معماران ایران ، معمارفا