معمار فرانسوی و هنرمند سابق گرافیتی استفان ملکا یک گونه شناسی میخانه ای برای پاریس که ترکیبی از ابعاد خیالی طبیعت با رشد بی وقفه ی محیط شهری می باشد، طراحی کرده است. رستوران EP7 از بهم پیوستگی یک چوب خام از قبل آماده شده برای رشد ارگانیک زندگی گیاهی در تولید یک پوسته ی زنده برای تولید یک فضای تفریحی شهری استفاده کرده است.

معمار حرفه اش را در قامت نماینده ی هنری منظر شهری آغاز کرد. چنانچه از صفحات عظیم شهری در درک نیروی گویای فرم ساخته شده، استفاده کرده است. معماری در این مورد به هنر زمین ارجاع دارد، و در توده های در هم تنیده شهر پاریس با زندگی پرتکابو جنگل گره خورده است. دیوارهای آزاد و گیاهان از مدول های برش خورده ی ظریف چوب های مربع شکل برخاسته اند، در حالی که وسعت جداره های شطرنجی را به چالش می کشد.

منبع:دیزاین بوم