تالار جدید نمایشگاه بازل به عنوان موضوعی مهم در طراحی شهری به منظور توسعه اطراف محله کلین بازل، درخور توجه می باشد.

اثر فوتوگرافیک و استثنایی هافتن و کرو بر ساختمانی بسیار مدرن و مناطق نمایشگاهی مطلوبی تاکید می کند ، در حالی که نشان دهنده این است که چگونه این طراحی های مرتبط با هم ، انعطاف پذیری را برای حوادث گوناگون تضمین می کند.

 


تمرکز سالن های نمایشگاهی در اطراف میدان های نمایشگاهی ، هدف کلیدی کارآفرینی رهبری نمایشگاه بازل در توسعه های آتی می باشد.یک گالری کامل از تصاویر ، پس از وقفه ای می تواند به نمایش گذاشته شود.

 

 

منبع :

مرجع تخصصی معماری و معماران ایران | معمارفا

www.memarfa.com